فارس نوشت

توهین به جامعه ورزش با حساسیت های بی جا

وقتی از قانون و عرف در کشور صحبت می کنیم، باید دید که آیــا این قانــون در همه جای جامعه و برای همه اقشــار رعایت می شود یا خیر؟

محمد رضا جوکار

در تمام اماکن مانند زیارتگاه ها یا اماکن فرهنگی مثل سالن های ســینما و تئاتر، یــا در راهپیمایی ها و نمایشــگاه ها و مکان های گردشگری و تفرجگاه ها و فروشــگاه ها، حضور همزمان بانوان در کنــار آقایان به شــرط لزوم رعایت قوانین جامعه و شــئون اســلامی که جزو قوانین کشور می باشــد، مجاز است و تاکنون مشاهده نشده کسی نسبت به آن معترض باشد؛ به جز مواردی که خلافی خارج عرف جامعه اتفاق افتاده باشد.

اما عجیب اســت که تنهــا مکان هایی که حتی بــا رعایت اصول شرعی حاکم بر کشــور، حضور بانوان در کنار آقایان و حتی درفواصل معین و دور از هم، غیرمجاز بوده و با اعتراض روبه رومی شود، اماکن ورزشی هستند!

دلیل این امر را به درســتی متوجه نمی شــویم! جز اینکه فکر کنیم خدای ناکرده در جامعه ورزش، افراد ناسالمی وجود دارند و محیط های ورزشی، مکان هایی هستند که در آنها هنجارشکنی صــورت میگیرد، که حتی حضور محجبــه بانوان در کنار آقایان مشکل ساز اســت! اما در یک قیاس ساده اهالی هنر و سینما،خیلی راحت و بدون هیچ محدودیتی در کنار هم می نشــینند و تجمع بانوان و آقایان در کنار یکدیگر را شاهد هستیم.

بــا توجه به این مــوارد، این همه حساســیت در مــورد اماکن ورزشــی جای تعجب و سؤال دارد که چرا فقط در حق ورزش و ورزشــکاران، چنین دوری و فاصلهای بین این دو قشر برقرار می شــود؟
و نتیجه ایــن رویکرد آیا جز این اســت که جامعه و مردم را نسبت به ورزش و اماکن ورزشی بدبین خواهد کرد؟

آیــا این رفتارهــا توهین به جامعه ورزش نیســت؟چرا جامعه ورزش نســبت به این دوگانگی قانــون، اعتراضی انجام نداده است؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا